Jak se přihlásit:

Pokud jste se rozhodli že využijete našich služeb, potom musíte nejprve splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č. 247/2000 Sb. v §13 odst.1.

Postupujte prosím podle následujících pokynů:

Formuláře si můžete vyzvednou při zahájení kurzu, nebo po dohodě na sídle firmy.

Případně si  můžete stáhnout formulář pro posouzení zdravotní způsobilosti, vyplnit jej, nechat potvrdit lékařem a přinést na zahájení již vyplněný.

Přihlášku do kurzu a Všeobecné obchodní podmínky si můžete vyplnit při zahájení na místě.

 

Průběh kurzů:

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

 

Předměty teoretické výuky:

  • předpisy o provozu vozidel
  • ovládání a údržba vozidla
  • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • zdravotnická příprava
 

Praktický výcvik:

Rozsah praktického výcviku je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

 

Předměty praktického výcviku:

  • řízení vozidla,
  • praktická údržba vozidla
  • zdravotnická příprava
 

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a "Posudek o zdravotní způsobilosti" k řízení.

Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.

Osoby mladší 15 let ( sk. AM) musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce úředně ověřený.

 

Délka kurzu:

Délka kurzu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku a termínu zkoušky, který je přidělen městským úřadem.
Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 6-8 týdnů. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

 

Ukončení kurzu:

Váš výcvik můžeme ukončit poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální,tudíž Vám nic nebrání domluvit si s učitelem takový počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili 100% připraveni.

 

Závěrečná zkouška

Termín zkoušky si dohodnete tak, aby navazoval na ukončení výcviku a aby mezi poslední jízdou a zkouškou nebyla výrazná prodleva. Poslední jízdu absolvujete zpravidla těsně před zkouškou.

Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.

Zkouška probíhá v jeden den, provádí ji s Vámi zkušební komisař MěÚ Třeboň a skládá se ze 3 částí:

  • v budově MěÚ Třeboň písemný test počítačovou formou z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy
  • u vozidla ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (mimo sk. A, B)
  • zkouška z praktické jízdy

*Za závěrečnou zkoušku zaplatíte obecnímu úřadu správní poplatek ve výši 700,- Kč.

 

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

 

 

Zahájení kurzů

Zahájení kurzů:

Suchdol nad Lužnicí (knihovna):

 22.4.2024, 16.00 hod.

 

Chlum u Třeboně (kulturní dům):

 22.4.2024, 17.00 hod

 

 

 

Kontakt

Autoškola Jiří Martínek st.

Jeronýmova 59/II.
Třeboň, 379 01

Tel.:

602 109 634

 

 


.